Termes legals

Denominació social:
Escola Ca n’Alzamora

Número d’ identificació fiscal:
S 0800117D

Domicili social:
C/ Antoni Sedó, 91-101
08191 Rubí

Correu electrònic:
a8061154@xtec.cat

Telèfon:
935862902

Aquest lloc ha estat creat per Escola Ca n’Alzamora amb caràcter informatiu i per a l’ús personal dels usuaris. A través d’aquest avís legal, es pretent regular l’accès i l’ús d’aquest lloc Web, així com la relació entre el lloc Web i els seus usuaris. Accedint a aquest lloc Web s’accepten els següents termes i condicions així com la Llei de protecció de dades Personals.

El simple accés a aquest lloc Web no suposa establir cap tipus de relació comercial entre Escola Ca n’Alzamora i l’usuari.

L’accés i la navegació en aquest lloc Web, suposa acceptar i conèixer les advertències legals, condicions i termes d’ús contingudes en el mateix.

Protecció de dades

Escola Ca n’Alzamora els informa de la seva política de protecció de dades de caràcter personal per a que lliure i voluntàriament pugui decidir facilitar a l’Escola Ca n’Alzamora les dades personals que le puguem requerir per accedir als diferents serveis i continguts oferts en la nostra Pàgina Web. Les dades de caràcter personal sols es recolliran pel seu tractament quant siguin adequats, pertinents i no excessius en relació a l’àmbit i les finalitats per a les que s’hagin obtingut. En la mesura del possible i en col·laboració, com a usuaris i titulars de les dades de caràcter personal, seran posats al dia de forma que es corresponguin a la veracitat de la situació actual de l’usuari. Conforme a lo disposat a la Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades de Caràcter personal, l’informem que:

1. Depenent dels serveis i en funció dels continguts als que s’accedeixi, el subministrament de les dades sol·licitades podrà ser de caràcter voluntari o obligatori i seran utilitzats per l’Escola Ca n’Alzamora per la prestació de serveis, tramitació de sol·licituds i gestió, formalització, estudis estadístics, realització d’enquestes i diagnòstics personals, així com l’enviament d’informació del seu interès per qualsevol mitjà, referida a les activitats que l’Escola Ca n’Alzamora desenvolupi o gestioni, revista, àlbums fotogràfics, etc, sempre i quan l’usuari no s’hi oposi a les esmentades comunicacions i donant per acceptades les condicions, en la forma establerta per cada cas en concret.

2. A l’enregistrar-se a l’accés a usuaris enregistrats, o en el seu cas, al validar les sol·licituds o formularis electrònics de la web, l’usuari consenteix expressament que l’Escola Ca n’Alzamora li pugui remetre comunicacions a través de correu electrònic o qualsevol mitja de comunicació electrònic equivalent amb les finalitats mencionades en l’apartat primer. No obstant lo anterior en el suposat de que no desitgi rebre comunicacions electròniques sobre les activitats, podrà revocar el seu consentiment, dirigint-se per escrit a l’Escola Ca n’Alzamora , carrer Antoni Sedó 91-101 Rubí (08191), Barcelona.

3. Als efectes indicats, i per al millor compliment i gestió dels serveis, les seves dades personals podran ser incloses en un fitxer pel seu tractament i conservació.

4. Els usuaris podran exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició sobre les seves dades, per escrit a : Escola Ca n’Alzamora , carrer Antoni Sedó 91-101.  08191 Rubí, Barcelona.

5. L’usuari del web ha de ser conscient de que les mesures de seguretat d’internet no son inexpugnables. Conseqüentment, l’Escola Ca n’Alzamora no garanteix que tercers no autoritzats i actuant il·legítimament, puguin tenir coneixement de la classe, condicions, característiques i circumstàncies de l’ús que els usuaris fan de la pàgina i dels serveis oferts per la mateixa i per tant no es responsabilitza pels danys i perjudicis de tota naturalesa que es poguéssin deure al coneixement que puguin tenir tercers no autoritzats, actuant il·legitimament, al voltant de la clase, condicions, característiques i circumstàncies de la utilització o ús que els usuaris facin del portal i dels serveis esmentats.

6.  En el cas de que per a una millor gestió i prestació dels serveis es realitzin accessos a dades per compte de tercers, l’Escola Ca n’Alzamora demanarà compromís de manteniment de confidencialitat de dades.

7. Al accedir a aquesta Web s’accepta que l’Escola Ca n’Alzamora no serà responsable de cap conseqüència, danys o perjudicis que es derivin de tal accés o ús de la informació de l’anomenada Web o per l’accés a altres matèries a internet a través de les connexions amb aquesta Web.

8 .El material contingut en aquesta Web és propietat de l’Escola Ca n’Alzamora o en el seu cas dels seus propietaris. L’accés a ell no implica tenir la llicència per a la seva reproducció i/o distribució i no esta permès fer-ho sense el consentiment de l’Escola Ca n’Alzamora o dels seus propietaris.

9. L’usuari, en aquest cas, Pare/tutor, Mare/tutora, accepten expressament que les imatges preses en activitats relacionades amb l’Escola Ca n’Alzamora, ja sigui en fotografies o vídeo, puguin ser incloses a la nostre Web, així com a qualsevol publicació de l’Escola Ca n’Alzamora . L’Escola Ca n’Alzamora es compromet a no cedir cap d’aquestes imatges a tercers.

10.- L’usuari que es registra a la newsletter, autoritza a què s’actualitzin els cursos escolars cada any.

 c/ Antoni Sedó, 91-101
08191 Rubí (Barcelona)
Com arribar-hi

Tel. 93 586 29 02
a8061154@xtec.cat
Tel. menjador: 661 751 332

Ampa
Tel. 635 25 43 14
canalzamora.ampa@gmail.com